Projecten

De Stichting ELK is eind 2014 opgericht als ‘Organisatie Wijkgerichte Zorginfrastructuur’ (OWZ) en in januari 2015 tijdens de nieuwjaarsborrel gepresenteerd aan de collega eerstelijners. Bij ‘geïntegreerde eerstelijnszorg’ werken verschillende disciplines uit de eerste lijn structureel samen en als samenwerkingsverband met andere partijen, zoals de tweede lijn, welzijn en thuiszorg. Afgestemd op de behoefte van de klant. OWZ levert niet alleen kwaliteits- en efficiencyvoordelen binnen de eerste lijn. OWZ wordt ook als essentieel beschouwd als het gaat om substitutie van tweede naar eerste lijn om de zorg betaalbaar te kunnen houden.

Sinds 2022 krijgt de invulling van eerstelijns samenwerking steeds meer gestalte in de regio-brede samenwerking. Deze regio overstijgt de woonkern Loosdrecht en wordt gevormd door de gehele gemeente Wijdemeren. Loosdrecht werkt hierin organisatorisch en praktisch samen Kortenhoef, 's Graveland en Nederhorst den Berg. 

KOEL

Sinds 2018 ontmoeten zorgprofessionals elkaar 2 keer per jaar op de KOEL avond. Koel staat voor Kort Overleg eerstelijn Loosdrecht. KOEL is een netwerk/samenwerking bijeenkomst voor alle eerstelijners in Loosdrecht. Rond een kopje koffie gaat het er vooral om collega’s uit het dorp te ontmoeten. Iedereen werkt in hetzelfde dorp, vlak bij elkaar, vanuit de eigen praktijk. Contacten zijn vaak per mail, per telefoon, maar het is leuk en zinvol elkaar ook in levende lijve te ontmoeten. Want wie kent alle collega’s in het dorp? ELK staat voor samenwerking tussen disciplines en samenwerken start bij samenkomen en ontmoeten.

logo KOEL 01 100

Gezond Wijdemeren

cityrun 2023Sinds 2022 wordt er binnen de gemeente samengewerkt in het project Gezond Wijdemeren, een integrale aanpak waarin lokale professionals en bewoners samenwerken aan gezondheidsbevordering in al zijn facetten. In 2022 werden in Loosdrecht en Kortenhoef gezondheidsmarkten geörganiseerd en ook voor 2023 staan deze weer op de agenda. De Wandelchallenge staat in Loosdrecht al sinds 2015 op de agenda. Ook in 2023 wordt de Wandelchallenge weer georganiseerd in Wijdemeren, in samenwerking met Team Sportservice 't Gooi. Vanaf 2019 wordt deelgenomen aan de Hilversum Cityloop, aanvankelijk vanuit de Huisartsenpraktijk Loosdrecht, maar anno 2023 met deelnemers uit de gehele gemeente Wijdemeren.

Projecten 2015-2020

Voor 2015 hebben we de activiteiten ondergebracht in een vijftal thema’s:

  • Ouderen,
  • Medicatiegebruik,
  • GGZ,
  • Verbinding welzijn en 2e lijn,
  • Chronische zorg.

De volgende projecten zijn inmiddels gevorderd tot een concreet Plan van Aanpak.

Niet reanimeren afspraak kwetsbare ouderen (Advanced Care Planning).

Aanleiding/probleemstelling:

Van kwetsbare ouderen en ernstig zieke patiënten is slechts in weinig gevallen bekend wat hun wensen zijn ten aanzien van het levenseinde. Reanimatie is in dit kader een situatie waarover concrete afspraken gemaakt kunnen worden. Wijkverpleegkundigen hebben veel contact met deze patiënten en hebben behoefte aan duidelijke afspraken. Gesprekken hierover worden nu meestal gevoerd tussen huisarts en patiënt, op de patiënt’s initiatief. Er zijn geen goede werkafspraken over deze besluitvorming, het vastleggen hiervan, de communicatie hierover en de verantwoordelijkheid van betrokkenen.

Doelstellingen en resultaat:

Er zijn werkafspraken over wie het gesprek voert, hoe het besluit wordt vastgelegd in het dossier en hoe het wordt gecommuniceerd naar andere betrokkenen, zoals familie en huisartsenpost.

De doelgroep zijn kwetsbare ouderen en ernstig zieke patiënten die thuiszorg ontvangen. Totaal aantal verwachte patiënten: 100 (Buurtzorg 30, Inovum ?)

Huisartsen, praktijkondersteuners somatiek en wijkverpleegkundigen zijn verantwoordelijk voor deze patiëntengroep.

Resultaat voor de patiënt: duidelijkheid en handelen bij reanimatie naar zijn wensen.

Resultaat voor de zorgverleners: duidelijkheid.

Polyfarmacie

Aanleiding/probleemstelling

Polyfarmacie komt veel voor bij personen van 65 jaar en ouder. Dit leidt tot over- en of onderbehandeling van de patiënt.

Doelstelling en resultaat

Optimaliseren medicijngebruik bij 65+ en gebruik van 5 of meer geneesmiddelen bij 20 patiënten.

Resultaat voor patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar op gebied van:

  • gezondheid patiënt -> Over en onderbehandeling aanpakken
  • ervaren kwaliteit  -> Patiënt zijn erg tevreden is de ervaring.
  • doelmatigheid/€ -> Doelmatigheid 1e lijn zorg wordt verbeterd en beter op elkaar afgestemd

Vroeg signalering van depressie bij ouderen.

Aanleiding/probleemstelling

Een depressie wordt bij ouderen vaak niet herkend, ondanks dat veel ouderen frequent in de huisartsenpraktijk worden gezien voor somatische zorg.

Doelstelling en resultaat

Door het –op indicatie- structureel inzetten van een verkort screeningsinstrument door de hulpverleners in de eerstelijns gezondheidszorg  worden depressieve en/of angstklachten bij ouderen eerder en beter gesignaleerd en kunnen adequate interventies en/ of doorverwijzingen worden ingezet.

Als patiënten zich minder angstig of somber voelen zal dit o.a. een positief effect op het verloop van chronische ziekten hebben. De patiënt zal meer open staan voor het opvolgen van  leefstijladviezen en ze ook daardoor ook beter uitvoeren. Uiteindelijk zal dit het verloop van zijn chronische ziekte positie beïnvloeden en de kosten voor de zorgverzekeraar verminderen.

COPD

Aanleiding/probleemstelling

In de eerdere plenaire bijeenkomsten van de werkgroep COPD hebben we e.e.a. geïnventariseerd en blijken er toch inhoudelijke verschillen te bestaan tussen de groep uit Kerkelanden en de groep uit Loosdrecht: Kerkelanden heeft de organisatie voor het beweegprogramma inmiddels naar tevredenheid geregeld, terwijl in Loosdrecht veel meer de behoefte bestaat de huidige situatie te verbeteren en een nadere uitwerking te maken voor een nieuw Plan van Aanpak.

Doelstelling en resultaat

De beweeginterventies voor COPD patiënten in de eerste lijn meer toegankelijk maken, om hiermee de doelgroep tot meer lichaamsbeweging te laten komen.

Onderzoek wijst uit dat mensen met COPD die lichamelijk actief zijn, minder risico lopen op sterfte of een ziekenhuisopname. Tevens verbetert bewegen de algehele conditie en vermindert het de symptomen van kortademigheid en vermoeidheid

De opzet is dat de patiënt het “plezier in bewegen” leert ervaren als punt van verdere motivatie om te komen tot een gezondere ‘lifestyle”, waarbij ook de subdoelen stoppen met roken en afvallen binnen bereik komen.

Inactiviteit komt onder mensen met COPD ruim drie keer zo vaak voor als in de algemene Nederlandse bevolking (16% versus 5% respectievelijk). Bij een longaandoening als COPD helpt bewegen om verslechtering van de ziekte te voorkomen.

 

Deze website maakt gebruik van cookies om de werking van de site te optimaliseren. Tijdelijke cookies worden bij beëindiging van de sessie verwijderd.
Ok